کارمندان پردیس

کارمندان واحد پردیس دانشگاهی

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف نام ونام خانوادگی سمت تلفن پست الکترونیکی
1 محمود ضیا کمالی کارشناس آموزشی 32811002
2 محبوبه عرب نژاد کارشناس آموزشی 32811002