مزایا تحصیل

مزایا تحصیل 

- مدرک فارغ ­التحصیلی،  دانشنامه رسمی دانشگاه شهید باهنر کرمان می­باشد.
- محتوای آموزش رشته­ ها و تعداد واحدهای هر رشته، مطابق با محتوای آموزشی و تعداد واحدهای همان رشته در دانشگاه شهید باهنر کرمان می باشد.
- تدریس در این واحد توسط استادان دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام می پذیرد.
- دانشجویان از امکانات  آزمایشگاهی،  کتابخانه ها و پایگاه های اطلاعاتی آنلاین دانشگاه شهید باهنر کرمان بهرمند می گردند.
- خوابگاه خودگردان برای دانشجویان دختر در مناسبترین منقطه شهر قرار دارد.
- دانشجویان این واحد از کلیه امکانات فرهنگی و رفاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان برابر مقررات برخوردار هستند.