مرحله دوم آزمون دکتری 1397

مرحله دوم آزمون دکتری سال 1397 برای رشته های پردیس دانشگاهی، در بخش های پذیرنده دانشجو صورت گرفته و نیازی به مراجعه به پردیس دانشگاهی نمی باشد.

مرحله دوم آزمون دکتری سال 1397 برای رشته های پردیس دانشگاهی، در بخش های پذیرنده دانشجو صورت گرفته و نیازی به مراجعه به پردیس دانشگاهی نمی باشد.