قابل توجه دانشجویان بدهکار شهریه

دانشجویانی که در سامانه جامع آموزشی گلستان بدهکار می باشند حداکثر تا تاریخ 31 / 2 / 98 بایستی نسبت به تسویه حساب بدهی خود اقدام نمایند. در غیراینصورت با جریمه تاخیر 2 ساعته در انتخاب واحد نیمسال آینده مواجه خواهند شد و عواقب بعدی برعهده دانشجویان خواهد بود.