قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری

آخرین تاریخ دفاع از پایان نامه/رساله در ترم اول 98-97 ، 17 بهمن 1397 می باشد. بدیهی است دانشجویان باید فواصل زمانی قبل از تاریخ دفاع را رعایت فرمایند.