فرمت پایان نامه

با توجه به تغییرات صورت گرفته در اصول نگارش پایان نامه ها و رساله ها دانشجویان لازم است با مراجعه به وب سایت تحصیلات تکمیلی به آدرس http://hiedu.fa.uk.ac.ir از آخرین تغییرات آن مطلع گردند.

با توجه به تغییرات صورت گرفته در اصول نگارش پایان نامه ها و رساله ها دانشجویان لازم است با مراجعه به وب سایت تحصیلات تکمیلی به آدرس http://hiedu.fa.uk.ac.ir از آخرین تغییرات آن مطلع گردند.
بدیهی است آموزش پردیس پایان نامه ها را با شکل جدید تحویل خواهد گرفت.