فایل ها و فرم های دانشجویان


فایل ها و فرم های دانشجویان

فرم درخواست ایمل دانشجویی (فایل WORD)
آیین نامه آموزشی دانشگاه (فایل PDF)
آیین نامه کمیسیون موارد خاص (فایل PDF)
آیین نامه انتقال دانشجو از خارج به داخل (فایل PDF)
اصلاحیه شیوه پذیرش دانشجو (فایل PDF)
تخفیف شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر (فایل PDF)
ذکر عنوان پردیس در مدرک (فایل PDF)
مصوبه پذیرش انحصاری دانشجو از طریق سازمان سنجش (فایل PDF)