ریاست فعلی

 

   نام و نام خانوادگی:  علیرضا حسن زاده جزدانی  
   رتبه علمی: استادیار  
   آخرین مدرک تحصیلی: دکتری    
    مدت تصدی: 1401 تا کنون  
    تلفن: 32811002  
   پست الکترونیکی:a.hassanzadeh@mail.uk.ac.ir