ریاست


ریاست

سرپرست فعلی
 

محل درج عکس

 نام و نام خانوادگی: دکتر محسن افشارمنش
 رتبه علمی:  
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
 مدت تصدی: 1397
 تلفن:  
 پست الکترونیکی:  
     


ریاست سابق
 
 نام و نام خانوادگی:  
 رتبه علمی:  
 آخرین مدرک تحصیلی:  
 مدت تصدی:  
پست الکترونیکی: