راهنمای تسویه حساب بعد از دفاع


جزئیات مراحل فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشگاه شهید باهنر کرمان در فایل پیوست زیر آمده است.

مراحل فارغ التحصیلی و تسویه حساب


راهنمای تحویلCD  پایان نامه


مراحل فارغ التحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي


فرم توزیع رسال دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد


مراحل دفاع از پایان نامه و رساله

الف_ وارد شدن نمرات تمامی دروس و نیز سمینار
ب_ ثبت و تایید درخواست دفاع توسط دانشجو
ج_ تایید استاد راهنمای پایان نامه/رساله
د_ تایید مدیر گروه مربوطه
ه- تایید معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده
و_ تایید اداره تحصیلات تکمیلی

رعایت حداقل فاصله زمانی 21 روز بین تایید بخش و روز دفاع الزامی است

مراحل تأييد تقاضاي فارغ ‏التحصيلي دانشجويان تحصيلات تکميلي:

1- تمام نمرات دانشجو بايد قفل گردد.

2- دانشجو بايستي در سيستم گلستان تقاضاي فارغ ‏التحصيلي ‏دهد.

3- تقاضاي دانشجو توسط استاد مشاور تحصيلي بررسي مي‏ گردد.

4- تقاضاي دانشجو توسط کميته فارغ‏ التحصيلان بخش بررسي مي ‏شود.

5- تقاضاي دانشجو توسط رئيس بخش بررسي مي‏ گردد.

6- تحويل مدارک زير به دفتر بخش جهت تأييد تقاضا توسط رئيس بخش.

دو نسخه از رسيد ثبت پايان ‏نامه/ رساله درسايت http://thesis.irandoc.ac.ir.

فرم سازمان اسناد و کتابخانه ملي (از سايت معاونت پژوهشي دانشکده).

فرم تقاضاي فارغ ‏التحصيلي دانشجويان تحصيلات تکميلي (از سايت معاونت پژوهشي دانشکده).

سي ‏دي پايان ‏نامه (حاوي فايل pdf کل پايان ‏نامه/ رساله و فايل word چکيده فارسي و انگليسی).

نسخه صحافي ‏شده پايان ‏نامه .

7- پس از تحويل مدارک فوق و ارسال آن‏ها به دانشکده تقاضاي فارغ ‏التحصيلي دانشجو در بخش تأييد مي‏ گردد.

8- بررسي تقاضاي دانشجو توسط دانشکده.

9- بررسي تقاضاي دانشجو توسط دانشگاه.توجه: در طي مراحل فارغ ‏التحصيلي (به جز بند ۶) بايد روند اداري طي شود و نيازي به مراجعه حضوري دانشجو نمي ‏باشد.

1- تمام نمرات دانشجو بايد قفل گردد.

2- دانشجو بايستي در سيستم گلستان تقاضاي فارغ ‏التحصيلي ‏دهد.

3- تقاضاي دانشجو توسط استاد مشاور تحصيلي بررسي مي‏ گردد.

4- تقاضاي دانشجو توسط کميته فارغ‏ التحصيلان بخش بررسي مي ‏شود.

5- تقاضاي دانشجو توسط رئيس بخش بررسي مي‏ گردد.

6- تحويل مدارک زير به دفتر بخش جهت تأييد تقاضا توسط رئيس بخش.

دو نسخه از رسيد ثبت پايان ‏نامه/ رساله درسايت http://thesis.irandoc.ac.ir.

فرم سازمان اسناد و کتابخانه ملي (از سايت معاونت پژوهشي دانشکده).

فرم تقاضاي فارغ ‏التحصيلي دانشجويان تحصيلات تکميلي (از سايت معاونت پژوهشي دانشکده).

سي ‏دي پايان ‏نامه (حاوي فايل pdf کل پايان ‏نامه/ رساله و فايل word چکيده فارسي و انگليسی).

نسخه صحافي ‏شده پايان ‏نامه .

7- پس از تحويل مدارک فوق و ارسال آن‏ها به دانشکده تقاضاي فارغ ‏التحصيلي دانشجو در بخش تأييد مي‏ گردد.

8- بررسي تقاضاي دانشجو توسط دانشکده.

9- بررسي تقاضاي دانشجو توسط دانشگاه.توجه: در طي مراحل فارغ ‏التحصيلي (به جز بند ۶) بايد روند اداري طي شود و نيازي به مراجعه حضوري دانشجو نمي ‏باشد.