رياست پرديس

با حكم رياست محترم دانشگاه، آقای دکتر محمدحسین باقری پور، استاد بخش عمران، به سمت ریاست پردیس دانشگاهی منصوب گردید.


با حكم رياست محترم دانشگاه، آقای دکتر محمدحسین باقری پور، استاد بخش عمران، به سمت ریاست پردیس دانشگاهی منصوب گردید.