ثبت نام

ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود در نیمه دم شهریور ماه بوده و دانشجویان لازم است با مراجعه به وب سایت آموزش کل از جزئیات آن مطلع گردند.

ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود در نیمه دم شهریور ماه بوده و دانشجویان لازم است با مراجعه به وب سایت آموزش کل از جزئیات آن مطلع گردند.