تماس با دانشکده

لیست شماره تماس های واحد پردیس دانشگاهی

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
بخش /واحد تلفن تلفاکس سامانه پیامکی پست الکترونیکی
واحد پردیس دانشگاهی 10003413204118 bahonarpardis@uk.ac.ir