تقویم آموزشیاصلاحات تقویم آموزشی نیمسال اول سال 97-1396 (بدلیل تعطیلات ناشی از زلزله) (فایل PDF)

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 با آخرین تغییرات (فایل PDF)
تقویم آموزشی
تقویم آموزشی نیمسال اول 97-96 (3961)

الف- انتخاب واحد Online:

· دوشنبه 96/6/13 از ساعت 8: دانشجویان کلیه مقاطع ورودی 92 و ماقبل

· دوشنبه 96/6/13 از ساعت 11:30: دانشجویان کلیه مقاطع ورودی 93

· سه شنبه 96/6/14 از ساعت 8: دانشجویان کلیه مقاطع ورودی 94

· سه شنبه 96/6/14 از ساعت 11:30: دانشجویان کلیه مقاطع ورودی 95

· چهارشنبه 96/6/15 از ساعت 8 تا 12: دانشجویان مهمان

ب- شروع کلاسها: یک شنبه 96/6/19

پ- حذف و اضافه: شنبه 96/6/25 و یکشنبه 96/6/26

ت- انتخاب واحد با تأخیر همراه با اخذ جریمه: دوشنبه 96/6/27

ث- حذف اضطراری یک درس نظری از شنبه 96/9/18 لغایت چهار شنبه 96/9/29

ج- مراجعه دانشجویان به سامانه آموزشی جهت تکمیل فرم ارزشیابی اساتید: از شنبه 96/9/25 لغایت پنجشنبه 96/10/7

چ- پایان کلاسها پنج شنبه 96/10/12

ح- امتحانات پایان نیمسال: از روز شنبه 96/10/16 لغایت پنج شنبه 96/10/28

خ- تأیید نمرات توسط استادان و گروه آموزشی: شنبه 96/11/7

د- تأیید نمرات توسط اداره کل آموزش: یک شنبه 96/11/8

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-96 (3962)

الف- انتخاب واحد Online:

· سه شنبه 96/11/10 از ساعت 8 صبح: دانشجویان کلیه مقاطع ورودی 94 و ماقبل

· سه شنبه 96/11/10 از ساعت 11:30: دانشجویان کلیه مقاطع ورودی 95

· چهارشنبه 96/11/11 از ساعت 8: دانشجویان کلیه مقاطع ورودی 96

· چهارشنبه 96/11/11 از ساعت 11:30: دانشجویان مهمان

ب- شروع کلاسها: شنبه 96/11/14

پ- حذف و اضافه: شنبه 96/11/21 لغایت دوشنبه 96/11/23

ت- انتخاب واحد با تأخیر همراه با اخذ جریمه: سه شنبه 96/11/24

ث- حذف اضطراری یک درس: از شنبه 97/2/29 لغایت پنج شنبه 97/3/3

ج- مراجعه دانشجویان به سایت آموزشی جهت تکمیل فرم ارزشیابی: از شنبه 97/3/5 لغایت پنج شنبه 97/3/17

چ- پایان کلاسها پنج شنبه 97/3/17

ح- امتحانات پایان نیمسال: از شنبه 97/3/19 لغایت سه شنبه 97/4/5