ایین نامه دکتری

 

1- شیوه نامه دکترای تخصصی سال تحصیلی 1397 به بعد (PDF)

2- آیین نامه دکترای سال 1389 (PDF)

3- آیین نامه دکترا برای ورودی سال 1390 و بعد (PDF)

4- آیین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی (PDF)

5- دستورالعمل تشکیل و وظایف کمیته راهبری (PDF)