انتصاب ریاست پردیس

قای دکتر محمد مهدی مولایی، استاد جراحی دانشکده دامپزشکی به سمت ریاست پردیس منصوب گردیدند.