انتصاب ریاست پردیس

قای دکتر محمد مهدی مولایی، استاد جراحی دانشکده دامپزشکی به سمت ریاست پردیس منصوب گردیدند. 


س ش
خاک بر سرتان با این رئیس پردیستان مولایی جراحی میخواند مثلا در شیراز همش غایب بود یا در حال گند کاری ،فقط همین را بدانید برای جد و آبادتان کفایت میکند
پست شده در ۱۴۰۲/۰۲/۲ ۱۴:۱۱
س ش
خاک بر سرتان با این مولایی که رئیس پردیس کردید در شیراز دانشجوی جراحی بود و همش غایب بود یا در حال گند زدن
پست شده در ۱۴۰۲/۰۲/۲ ۱۴:۰۷