اساتید

اساتید واحد پردیس دانشگاهی 

مامی اساتیدی که در این واحد مشغول به تدریس می باشند، از اساتید دانشگاه شهید باهنر کرمان هستند. در موارد معدودی نیز از اساتید دانشگاه های معتبر کشور  به صورت پروازی استفاده شده است.