آزمون دکتری سال 1396

مرحله دوم آزمون دکتری سال 1396 برای رشته های پردیس دانشگاهی، در بخش های پذیرنده دانشجو صورت گرفته و نیازی به مراجعه به پردیس دانشگاهی نمی باشد.