آخرین تاریخ دفاع

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم آخرین تاریخ دفاع برای دانشجویانی که در ترم پائیزی واحد پایان نامه/ رساله را اخذ نموده اند، 15 اسفند ماه می باشد.