آئین نامه ها و فرمها


آئین نامه آموزشی دانشگاه شهید باهنر


آئين نامه دوره كارشناسي ارشد 1394


آئین نامه آموزشی  دوره های دکتری


آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد


90اصلاحیه شیوه پذیرش دانشجو ارشد و دکتری پردیس


مصوبه پذیرش انحصاری دانشجو از طریق سازمان سنجش


تخفیف شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر


ذکر عنوان پردیس در مدارکآئین نامه کمیسیون موارد خاص د انشگاه ها


آئین نامه انتقال دانشجو از خارج به داخلراهنمای نگارش پایان نامه دکتری باهنر 1

راهنمای نگارش پایان نامه دکتری باهنر 2


فرم انتخاب استاد راهنمای دانشجویان دکتری


فرم پیشنهاد استاد مشاور دانشجویان دکتریفرم تصویب طرح پژوهشی رساله دکتری


فرم معرفی دروس و داوران امتحان جامع دکتری


راهنمای نگارش پایان نامه ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان1

راهنمای نگارش پایان نامه ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان2


راهنمای نگارش پایان نامه ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرم ارائه سمینار کارشناسی ارشد

فرم درخواست ایمیل دانشگاه

فرم توزیع رسال دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد