ریاست پردیس

   نام و نام خانوادگی:  محسن افشارمنش  
   رتبه علمی: دانشیار  
   آخرین مدرک تحصیلی: دکتری    
    مدت تصدی: از سال 1397 تاکنون  
    تلفن: 32811002  
   پست الکترونیکی: mafshar@mail.uk.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

غلامحسین اکبری استاد دکتری 2/5 سال  
حسین روح الامینی دانشیار دکتری 1 سال  
محمد مهدی مولایی استاد دکتری 1 سال  
محمد حسن باقری پور استاد دکتری 3 سال