ریاست پردیس

 

   نام و نام خانوادگی:  علیرضا حسن زاده جزدانی  
   رتبه علمی: استادیار  
   آخرین مدرک تحصیلی: دکتری    
    مدت تصدی: 1401 تا کنون  
    تلفن: 32811002  
   پست الکترونیکی:a.hassanzadeh@mail.uk.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

غلامحسین اکبری استاد دکتری 2/5 سال  
حسین روح الامینی دانشیار دکتری 1 سال  
محمد مهدی مولایی استاد دکتری 1 سال  
محمد حسن باقری پور استاد دکتری 3 سال  
محسن افشارمنش دانشیار دکتری 6 سال